Startowa

USŁUGI

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wykonuje audyty, ekspertyzy, opinie oraz świadczy usługi doradcze w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych dla instytucji państwowych i samorządowych, organizacji pożytku publicznego, firm komercyjnych oraz osób fizycznych. WIĘCEJ…

KOMPETENCJE

Opracowania i usługi Izby Rzeczoznawców PTI realizowane są przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży teleinformatycznej. Ich kwalifikacje potwierdzone są akredytacjami i certyfikacjami niezależnych organizacji, a także certyfikatami czołowych krajowych oraz międzynarodowych producentów sprzętu i oprogramowania. WIĘCEJ…

ZASADY

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia wszelkich okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
Rzeczoznawcy realizujący zlecone prace zobligowani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których uzyskują dostęp, a które zamawiający zastrzegł jako tajemnice służbowe. Na życzenie zamawiającego mogą zostać podpisane dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności informacji. WIĘCEJ…

KORZYŚCI

Odwołanie się do opinii Izby Rzeczoznawców PTI jako niezależnego i obiektywnego autorytetu:

  • podnosi szanse powodzenia zaplanowanego przedsięwzięcia informatycznego,
  • jest niezbędne do zapewnienia przejrzystości wyboru,
  • służy bezstronnemu rozstrzygnięciu dylematów wynikających  realizacji przedsięwzięcia.