Zasady

ZASADY

Izba Rzeczoznawców PTI przyjmuje do realizacji prace eksperckie na podstawie umowy ze zleceniodawcą.
Z uwagi na znaczną złożoność problemów, z którymi klienci zwracają się do Izby, moment zawarcia umowy warto poprzedzić spotkaniem roboczym obu stron lub wymianą korespondencji zawierającej szczegółowe uzgodnienia.
Wykonanie prac przez rzeczoznawców następuje wyłącznie na podstawie umowy zawartej pomiędzy poszczególnymi wykonawcami a PTI.

GWARANCJA BEZSTRONNOŚCI

Przed wykonaniem opinii rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
W szczególności chodzi tu o powiązania kapitałowe, formalno-prawne lub rodzinne z osobami fizycznymi lub prawnymi występującymi w przedmiocie realizowanego zlecenia na wykonanie ekspertyzy, opinii lub recenzji.
Brak ujawnienia powyższych okoliczności jest naruszeniem przez rzeczoznawcę Regulaminu Izby.

GWARANCJA POUFNOŚCI

Rzeczoznawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne, chyba że na mocy przepisów prawa można wnioskować o ich ujawnienie.
Za prawidłową organizację i przebieg procesu opiniotwórczego odpowiada Dyrektor Izby Rzeczoznawców, na którym także ciąży obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały oznaczone przez zleceniodawcę jako niejawne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ RZECZOZNAWCY

Rzeczoznawca jest zobowiązany do wykonania powierzonej mu opinii lub jej części samodzielnie. Za treść opinii samodzielnej odpowiada rzeczoznawca, który ją wykonał, a za treść opinii wykonanej przez zespół rzeczoznawców odpowiadają solidarnie wszyscy członkowie zespołu. W sytuacjach spornych stanowisko zespołu reprezentuje jego kierownik.

RECENZJA WEWNĘTRZNA

Wykonane przez rzeczoznawcę (lub zespół rzeczoznawców) opracowania poddawane są – przed przekazaniem ich klientowi – recenzji wewnętrznej. Jest ona elementem wewnętrznej kontroli jakości. Recenzję wykonuje rzeczoznawca niezwiązany z zespołem realizującym zlecenie.

PIECZĘĆ RZECZOZNAWCY PTI

Odcisk pieczęci rzeczoznawcy PTI jest potwierdzeniem, że dane opracowanie zostało wykonane według najwyższych standardów merytorycznych i jakościowych oraz zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI.
Pieczęć rzeczoznawcy PTI jest własnością Towarzystwa i służy do oznaczania wyłącznie opracowań przygotowanych w ramach realizowanych przez Izbę Rzeczoznawców zleceń.
Wzór pieczęci
Wszyscy rzeczoznawcy posługują się pieczęciami, wykonanymi według poniższego wzoru.
Każdy rzeczoznawca PTI używa tylko jednej pieczęci, która jest opatrzona jego imieniem, nazwiskiem i trzycyfrowym numerem ewidencyjnym.
Powyższy przykład pieczęci rzeczoznawcy PTI został umieszczony na stronie internetowej Izby Rzeczoznawców w celach informacyjnych i wszelkie użycie obrazu pieczęci niezgodne z przedstawionym przeznaczeniem jest zabronione.