Usługi

USŁUGI

Izba Rzeczoznawców świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów państwowych, samorządowych, organizacji publicznych, firm komercyjnych oraz osób fizycznych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.
Do usług tych należy m.in.: opracowanie strategii i koncepcji informatyzacji, audytów, ekspertyz, opinii; przygotowanie analizy i oceny projektów informatycznych oraz systemów i rozwiązań informatycznych; doradztwo i wsparcia merytoryczne.

OPINIE I EKSPERTYZY

Izba Rzeczoznawców PTI oferuje:
 • wydawanie opinii, w tym opinii projektów aktów prawnych,
 • ocenę ofert w przetargach (głównie publicznych),
 • badanie, analizę i ocenę: projektów informatycznych, aplikacji, systemów informacyjnych i procesów wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania,
 • delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP.

DORADZTWO

W ramach usług doradczych Izba Rzeczoznawców proponuje:
 • konsultacje,
 • wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu SIWZ oraz przy prowadzeniu procesu przetargowego,
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Wsparcie i udział w komitetach sterujących projektów informatycznych.

OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW

Rzeczoznawcy Izby opracowują na potrzeby klientów następujące dokumenty i zapisy:
 • strategie i koncepcje informatyzacji,
 • Opisy Przedmiotu Zamówienia SIWZ,
 • dokumenty konieczne w postępowaniach przetargowych,
 • założenia do testów akceptacyjnych – wydajnościowych i funkcjonalnych.

NOWE USŁUGI

Badanie dojrzałości oprogramowania w oparciu o normę ISO/IEC 15504:2012

Norma ISO IEC 15504-5:2012 znana jest szerzej pod nazwą SPICE – Software Process Improvement and Capability dEtermination. Ma ona na celu doskonalenie procesów związanych z tworzeniem oprogramowania – szczególnie w dziedzinach, w których jakość i niezawodność ma krytyczne znaczenie.
Celowym jest, aby firmy biorące udział w przetargach dla instytucji publicznych deklarowały wdrożenie dobrych praktyk opisanych w ISO/IEC 15504:2012 (SPICE) lub w innych modelach – np. COBIT 5 Foundation lub CMMI. Izba Rzeczoznawców PTI ma w swoim składzie certyfikowanych asesorów normy ISO/IEC 15504-5, dzięki czemu może zaoferować:
 • szkolenia z ISO/IEC 12207 i ISO/IEC 15288,
 • wdrożenia ISO/IEC 15504-5 na poziomach 2 i 3,
 • ocenę poziomu dojrzałości oprogramowania.

Audyty pod katem spełniania wymagań KRI

Izba Rzeczoznawców oferuje usługi związane z przeprowadzeniem badania w obszarze spełniania wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
W trakcie audytu oceniane są procedury kontrolne celem stwierdzenia, czy przedmiot audytu także w przyszłości będzie odpowiadał wymaganiom. Oprócz oceny dokument końcowy zawiera także zalecenia zmian w procedurach oraz politykach.

Kontrola dostępności systemów według standardów WCAG 2.0

Izba przeprowadza kontrole zgodności systemów teleinformatycznych służących do prezentacji zasobów informacji ze standardem WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).
W trakcie kontroli badany jest poziom dostępności dla osób niepełnosprawnych informacji na stronach WWW, funkcji serwisów internetowych, usług elektronicznych oraz narzędzi informatycznych.
Izba Rzeczoznawców PTI wykonuje badania według własnej, autorskiej metodyki.