Usługi

USŁUGI

Izba Rzeczoznawców świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów państwowych, samorządowych, organizacji publicznych, firm komercyjnych oraz osób fizycznych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.
Do usług tych należy m.in.: opracowanie strategii i koncepcji informatyzacji, audytów, ekspertyz, opinii; przygotowanie analizy i oceny projektów informatycznych oraz systemów i rozwiązań informatycznych; doradztwo i wsparcia merytoryczne.
↓ NOWE PRODUKTY IZBY RZECZOZNAWCÓW ↓

ZABEZPIECZENIE STRON INTERNETOWYCH DO CELÓW DOWODOWYCH

Usługa przeznaczona jest dla wszystkich, którzy doznali szkody z powodu publikowanych w Internecie treści. Naruszenie może dotyczyć mowy nienawiści, publikowania zdjęć bez zgody osoby portretowanej, złamania praw autorskich lub bezprawnego wykorzystania znaków towarowych. W takiej sytuacji niezbędne jest zabezpieczenie – zapisanie i zarchiwizowanie – treści, które naruszają prawa danej osoby lub firmy.Zebrane w ten sposób materiały mogą być wykorzystywane jako dokumentacja przed wszczęciem postępowania karnego lub cywilnego, np. w celu uzyskania odszkodowania.

Usługa oferowana jest w dwóch wariantach, dla witryn:

 • STATYCZNYCH – niezmiennych w czasie, bez funkcjonalności umożliwiających interakcję użytkownika, np. logowanie;
 • DYNAMICZNYCH – na których treści zmieniają się z upływem czasu lub pod wpływem aktywności użytkownika.
W przypadku bardziej skomplikowanych zleceń możliwe jest zamówienie dodatkowych usług, np. zabezpieczenia plików cookies czy sprawdzenia danych właściciela domeny.

AUDYT ZGODNOŚCI Z WCAG 2.1

Przedstawiamy usługę dla podmiotów publicznych, które są zobowiązane od dnia 23 września 2021r. na mocy USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do dostosowania stron internetowych do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami.
Brak rozwiązań zgodnych ze standardem WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) grozi nałożeniem kar administracyjnych.
Oprócz wdrożenia odpowiednich rozwiązań na stronie, każda jednostka jest zobligowana do przedstawienia corocznie raportu z dostępności swojej witryny. Izba Rzeczoznawców PTI oferuje niezależną ocenę dostępności stron internetowych – co może być pomocne zarówno na etapie implementacji dodatkowych udogodnień, jak i sporządzania raportów.
Audyt oferowany przez Izbę Rzeczoznawców wykonywany jest w 3 wariantach:

 • PODSTAWOWYM,
 • STANDARDOWYM,
 • ROZSZERZONYM
Audyt na poziomie PODSTAWOWYM obejmuje określenie ogólnego poziomu dostępności i sprawdzenie poprawności Deklaracji Dostępności zamieszczonej na stronie.
Kontrola w zakresie STANDARDOWYM dodatkowo weryfikuje kwestie szczegółowe zapisane w wymaganiach technicznych przedstawionych przez Ministerstwo Cyfryzacji.
Audyt na poziomie ROZSZERZONYM zapewnia oprócz tego kontrolę kodu źródłowego oraz rekomendacje umożliwiające poprawę dostępności.

AUDYT ZGODNOŚCI Z RODO / CYBERSECURITY

Usługa umożliwia kontrolę poprawności mechanizmów ochrony danych osobowych w zakresie systemów teleinformatycznych, w tym: oprogramowania, sprzętu, warstwy komunikacyjnej. Zapisy RODO nie są precyzyjne jeśli chodzi o wymagania techniczne. Jednak brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować bardzo wysokimi karami pieniężnymi oraz odpowiedzialnością własną osób zarządzających.
Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe muszą wykazać, że „dołożyły należytej staranności” by uniknąć naruszenia danych. W takim kontekście doskonale sprawdzi się audyt wykonany przez PTI – niezależną organizację zrzeszającą ekspertów.

Oferowana przez nas ekspertyza może pomóc firmom i instytucjom na etapie:

 • tworzenia założeń do zamówienia/przetargu,
 • odbioru przedmiotu zamówienia,
 • oceny pracy już istniejącego systemu.
↓ OFERTA IZBY RZECZOZNAWCÓW ↓

OPINIE I EKSPERTYZY

Izba Rzeczoznawców PTI oferuje:
 • wydawanie opinii, w tym opinii projektów aktów prawnych,
 • ocenę ofert w przetargach (głównie publicznych),
 • badanie, analizę i ocenę: projektów informatycznych, aplikacji, systemów informacyjnych i procesów wdrożeniowych pod kątem ich poprawności i rzetelności wykonania,
 • delegowanie biegłych dla sądów i arbitrażu UZP.

DORADZTWO

W ramach usług doradczych Izba Rzeczoznawców proponuje:
 • konsultacje,
 • wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu SIWZ oraz przy prowadzeniu procesu przetargowego,
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Wsparcie i udział w komitetach sterujących projektów informatycznych.

OPRACOWYWANIE DOKUMENTÓW

Rzeczoznawcy Izby opracowują na potrzeby klientów następujące dokumenty i zapisy:
 • strategie i koncepcje informatyzacji,
 • Opisy Przedmiotu Zamówienia SIWZ,
 • dokumenty konieczne w postępowaniach przetargowych,
 • założenia do testów akceptacyjnych – wydajnościowych i funkcjonalnych.