O Izbie

O IZBIE

Izba Rzeczoznawców działa na podstawie Statutu PTIRegulaminu Izby Rzeczoznawców PTI. W poczet rzeczoznawców przyjmowani są członkowie PTI, których wysokie kompetencje potwierdzają liczne certyfikaty i doświadczenie zawodowe.
Specjaliści Izby Rzeczoznawców przygotowują m.in. ekspertyzy i opinie dotyczące systemów informatycznych, audyty, strategie informatyzacji oraz dokumenty konieczne w procesie przetargowym.
Naczelną zasadą Izby Rzeczoznawców PTI jest zachowanie bezstronności i poufności.

JAKOŚĆ USŁUG

Profesjonalne podejście, wiedza i doświadczenie ekspertów ze środowiska informatycznego zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Informatycznym to gwarancja wysokiej jakości usług Izby Rzeczoznawców PTI.
Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Izbie Rzeczoznawców, wykonane opracowania poddawane są recenzji wewnętrznej. Jest to element wewnętrznej kontroli jakości. Recenzję wykonuje rzeczoznawca niezwiązany z zespołem realizującym zlecenie.

OCHRONA INTERESÓW KLIENTÓW

Gwarancją ochrony interesów klientów Izby Rzeczoznawców PTI są:
 • niezależność i obiektywizm rzeczoznawcy,
 • rzetelność treści odniesiona do aktualnej wiedzy i najlepszych praktyk zawodowych,
 • zachowanie poufności wszelkich otrzymanych informacji,
 • recenzja wewnętrzna wytwarzanych opracowań.

BEZSTRONNOŚĆ I POUFNOŚĆ

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia rzeczoznawca jest zobowiązany do ujawnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności.
Rzeczoznawcy realizujący zlecone prace zobowiązani są na mocy Regulaminu Izby Rzeczoznawców do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, do których uzyskują dostęp, a które zamawiający zastrzegł, jako tajemnice służbowe. Pobrane materiały źródłowe, niezbędne do wykonania prac, są zwracane lub niszczone, zgodnie z umową.
Na życzenie zamawiającego mogą być podpisywane dodatkowe zobowiązania w zakresie poufności informacji.

ZAKRES USŁUG

Izba Rzeczoznawców PTI oferuje m.in.:
 • opracowywanie strategii i koncepcji informatyzacji,
 • wykonywanie ekspertyz i opinii,
 • przeprowadzanie audytów, w tym audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 • wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu SIWZ oraz przy prowadzeniu procesu przetargowego,
 • wsparcie i udział w komitetach sterujących projektów informatycznych,
 • badanie, analizę i ocenę projektów informatycznych oraz systemów i rozwiązań informatycznych,
 • pełnienie obowiązków biegłego instytucjonalnego.

ZASADY REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Izba Rzeczoznawców działa na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Regulaminu Izby Rzeczoznawców. Członkami Izby Rzeczoznawców są członkowie PTI wpisani na listę rzeczoznawców. Rzeczoznawców powołuje i odwołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Informatycznego.