Biblioteczka

BIBLIOTECZKA IZBY RZECZOZNAWCÓW PTI

Seria wydawnicza Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI przedstawia najciekawsze i najbardziej aktualne zagadnienia z branży informatycznej – m.in. kwestie bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych osobowych, dostosowania systemów do wymagań prawnych.
Wydawnictwo skierowane jest zarówno do specjalistów IT, jak też osób, które w swojej pracy stykają się z zagadnieniami i problemami związanymi z informatyką.

Tom I – „Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”, Maciej Szmit

Monografia autorstwa dr Macieja Szmita, będąca pierwszym tomem z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI, poświęcona jest zagadnieniom związanym z opiniodawczą rolą informatyki realizowanej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Specjalistyczna wiedza i umiejętność współpracy biegłego z sądem jest wielokrotnie nieodłącznym elementem prawidłowo przeprowadzonego przewodu sądowego. Pozycja ta ma za zadanie przybliżyć Czytelnikowi zagadnienia związane z metodyką pracy biegłego informatyka oraz specyfiką opiniowania spraw w obszarze informatyki sądowej.

Tom II – „Ochrona danych osobowych”, Przemysław Jatkiewicz

Autorem drugiego tomu z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI jest rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI, dr inż. Przemysław Jatkiewicz. Monografia poświęcona jest zagadnieniom związanym z ochroną danych osobowych. Szczegółowo omówiono w niej przepisy ustawy o ochronie danych osobowych wraz z aktami wykonawczymi. Przedstawiono nową rolę i zadania administratora bezpieczeństwa informacji, jakie zostały mu narzucone poprzez 2015 r., akty prawne. W pracy zawarto liczne komentarze, wyroki i decyzje wydane przez sądy administracyjne i GIODO, dotyczące problemów na jakie natknąć się można przy przetwarzaniu danych osobowych. W monografii ujęto również obszerny opis środków technicznych, których odpowiedni dobór i implementacja jest niezbędnym celem ochrony danych a w szczególności danych osobowych.

Tom III – „Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”, Przemysław Jatkiewicz

Autorem trzeciego tomu z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI jest rzeczoznawca Izby Rzeczoznawców PTI dr inż. Przemysław Jatkiewicz. Monografia prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku, a dotyczących przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi. W trybie dostępu do informacji publicznej pozyskano dane od 339 jednostek samorządowych, które pozwoliły na weryfikację postawionych na wstępie hipotez.

Tom IV – „Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym”, red. Tomasz Szatkowski

Monografia składa się z sześciu rozdziałów przedstawiających tematykę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji publicznych. Autorami czwartego tomu z cyklu Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI są eksperci, rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego, specjalizujący się w tematyce polityki bezpieczeństwa i ochrony danych:
 • Przemysław Jatkiewicz – „Zarządzanie bezpieczeństwem w jednostkach samorządowych”;
 • Tadeusz Kifner – „Elementy kultury organizacji IT wspomagające wdrażanie systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego i bezpieczeństwa informacji”;
 • Tomasz Klasa – „Monitorowanie bezpieczeństwa informacji jako proces”;
 • Adam Mizerski – „Wyzwania audytu w dobie nowych zagrożeń bezpieczeństwa”;
 • Andrzej Niemiec – „Zastosowanie normy ISO/IEC 15504-5:2012 do doskonalenia procesów tworzenia oprogramowania”;
 • Janusz Żmudziński – „Cena incydentów bezpieczeństwa”.

Tom V – „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów IC”, Dariusz Bogucki

okladka-Biblioteczka tom V

Uruchomienie funduszy europejskich w Polsce upowszechniło stosowanie studium wykonalności – raportu oceniającego możliwość skutecznej realizacji przedsięwzięcia w określonych uwarunkowaniach finansowych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i czasowych. Coraz częściej w praktyce rzeczoznawcy i audytora systemów informatycznych zachodzi konieczność sporządzenia opinii związanych z wykonalnością przedsięwzięć informatycznych.
Niniejsza publikacja przybliży osobom zajmującym się oceną projektów IT koncepcje i zasady przygotowania oraz oceny studium wykonalności, niemniej jest ona adresowana do wszystkich specjalistów IT.

Tom VI – „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów IC” – wydanie drugie, Dariusz Bogucki

Pierwsze wydanie niniejszej publikacji spotkało się z żywym odbiorem branży. Książka została rozszerzona o następujące zagadnienia:
 • Szczegółowe omówienie poszczególnych kroków algorytmu badania wykonalności;
 • Szersze omówienie „pozatechnicznych” elementów kluczowych dla studiów wykonalności projektów ICT;
 • Omówienie zagadnień instytucjonalno-prawnych projektów;
 • Objaśnienie elementów analizy finansowej i ekonomicznej;
 • Rozszerzony opis zagadnień związanych z interoperacyjnością systemów ICT;
 • Opis możliwości wykorzystania metody Earned Value do oceny postępu projektu.